EN
Patient-first cell therapy innovation
 
2022
  • 0
1. Haixia Long, Qingzhu Jia, Liuyang Wang, Wenfeng Fang, Zhongyu Wang, Tao Jiang, Fei Zhou, Zheng Jin, Jiani Huang, Li Zhou, Chunyan Hu, Xinxin Wang, Jin Zhang, Yujie Ba, Yujie Gong, Xianghua Zeng, Dong Zeng, Xingxing Su, Peter B. Alexander, Li Wang, Limei Wang, Yisong Y. Wan, Xiao-Fan Wang, Li Zhang, Qi-Jing Li, Bo Zhu ( 2022)    Tumor-induced erythroid precursor-differentiated myeloid cells mediate immunosuppression and curtail anti-PD-1/PD-L1 treatment efficacy. 
Cancer Cell 40, 674-693, June 13, 2022    DOI:https://doi.org/10.1016/j.ccell.2022.04.018


2.  Shuhang Wang, Kun Chen, Yale Jiang, Guo Zhao, Caie Wang, Hong Fang, Qiyu Tang, Chao Sun, Liang Zhang, Haiyang Wu, Li-Feng Zhang, Ning Li  Breaking boundaries: current progress of anticancer NK cell-based drug development
Drug Discovery Today, PII: S1359-6446(22)00429-9 DOI: https://doi.org/10.1016/j.drudis.2022.103436
Reference: DRUDIS 103436
06.14
2022
Source:天科雅
Keysword:
Related Reading

Copyright © 2019 TCR CURE Biopharma Technology Co., Ltd Powered by vancheer
About TCRCure
Research and Development
Product and Cinical trial
News and Media
Recruitment

Copyright © 2019 TCR CURE Biopharma Technology Co., Ltd Powered by vancheer